thiết bị quan trắc điện năng_lượng_mặt_trời

Tháng Sáu 24, 2020
Cảm biến đo bức xạ mặt trời RT1 Smart Rooftop

Cung cấp, lắp đặt thiết bị quan trắc cho hệ thống điện năng lượng mặt trời Solar Energy

Thiết bị quan trắc điện mặt trời gồm các loại sau: thiết bị đo bức xạ mặt trời Pyranometer thường sử dụng các model CMP3, CMP10, SMP10, SMP11, RT1 của Kipp & Zonen - Hà Lan, thiết bị đo nhiệt độ tấm pin Back of Module Sensor Temperature thường sử dụng model CS240 của Campbell Scientific - USA
zalo