Giãn kế dạng dây wire extensometer đo dịch chuyển khối trượt

Tháng Chín 14, 2019
Lắp đặt thiết bị quan trắc khối trượt xoay

Cung cấp, lắp đặt thiết bị quan trắc trượt lở

Thiết bị quan trắc trượt lở gồm có: thiết bị đo áp lực nước Piezometer, thiết bị đo chuyển vị ngang tự động In-Place Inclinometer, thiết bị đo chuyển vị ngang xách tay Inclinometer, thiết bị đo mực nước ngầm Water Level Meter, thiết bị đo lượng mưa Rain Gage, thiết bị đo dịch chuyển Wire Extensometer, thiết bị đo dịch chuyển nền Rod Extensometer
zalo