Thiết bị quan trắc áp lực nước lỗ rỗng Piezometer

Tháng Chín 18, 2019
thiết bị quan trắc mỏ

Cung cấp, lắp đặt thiết bị quan trắc mỏ khai thác

Thiết bị quan trắc mỏ khai thác gồm có thiết bị quan trắc áp lực nước lỗ rỗng Piezometer, thiết bị quan trắc chuyển vị ngang Inclinometer, thiết bị quan trắc chuyển vị ngang tự động In-Place Inclinometer, tấm đo áp lực Pressure Cell, giãn kế thanh Extensometer, thiết bị đo biến dạng Crackmeter,...
Tháng Chín 14, 2019
Lắp đặt thiết bị quan trắc khối trượt xoay

Cung cấp, lắp đặt thiết bị quan trắc trượt lở

Thiết bị quan trắc trượt lở gồm có: thiết bị đo áp lực nước Piezometer, thiết bị đo chuyển vị ngang tự động In-Place Inclinometer, thiết bị đo chuyển vị ngang xách tay Inclinometer, thiết bị đo mực nước ngầm Water Level Meter, thiết bị đo lượng mưa Rain Gage, thiết bị đo dịch chuyển Wire Extensometer, thiết bị đo dịch chuyển nền Rod Extensometer
zalo