Kiểm tra thiết bị quan trắc_thuỷ_điện_Huội_Quảng_Bản_Chát

Tháng Tám 2, 2021
Thuỷ điện Huội Quảng

Kiểm tra thiết bị quan trắc thuỷ điện Huội Quảng – Bản Chát

Kiểm tra thiết bị quan trắc_thuỷ_điện_Huội_Quảng_Bản_Chát được thực hiện bởi công ty CP thiết bị quan trắc địa kỹ thuật và môi trường VN
zalo