cảm biến đo nhiệt độ tấm_pin

Tháng Mười 16, 2020
Lắp đặt thiết bị quan trắc điện mặt trời Ninh Thuận

Cung cấp thiết bị quan trắc dự án điện mặt trời Ninh Thuận

Thiết bị quan trắc cho nhà máy điện mặt trời gồm có: cảm biến đo bức xạ và nhiệt độ tấm pin RT1, cảm biến đo bức xạ Pyranometer và cảm biến đo nhiệt độ mặt sau tấm pin Back of Module Temperature Sensor
Tháng Sáu 24, 2020
Cảm biến đo bức xạ mặt trời RT1 Smart Rooftop

Cung cấp, lắp đặt thiết bị quan trắc cho hệ thống điện năng lượng mặt trời Solar Energy

Thiết bị quan trắc điện mặt trời gồm các loại sau: thiết bị đo bức xạ mặt trời Pyranometer thường sử dụng các model CMP3, CMP10, SMP10, SMP11, RT1 của Kipp & Zonen - Hà Lan, thiết bị đo nhiệt độ tấm pin Back of Module Sensor Temperature thường sử dụng model CS240 của Campbell Scientific - USA
zalo